Lär känna dina handelsvillkor

Konossement

Har du någonsin hört termen ‘konossement’? Om du är ny inom området internationell handel, så har du förmodligen redan överväldigats av hundratals handelsvillkor inom sjöfartsindustrin. Vi vet att det kan vara svårt att hålla koll på allt, men oroa dig inte, vi är här för att hjälpa till.

Till att börja med kommer vi att gå igenom ett av de viktigaste dokumenten när det gäller sjöfrakt. Kanske har du redan kommit i kontakt med termen konnossement (Bill of Lading eller B/L på engelska), eller dess liknande motsvarighet kallad sjöfraktsedel? Med detta inlägg kommer vi att förse dig med allt du behöver veta om konnossement och sjöfraktsedel, hur de skiljer sig från varandra, och vilken som passar dig bättre.

En introduktion till konossement

Konossementet eller B/L är ett multifunktionellt dokument inom internationell handel och avser särskilt havsburen last.

De flesta nationella lagar för sjöfrakt är baserade på internationella konventioner, som reglerar konossement: Haagreglerna (1924), Haag-Visbyreglerna (1968) och slutligen Hamburg reglerna (1978). Naturligtvis har dessa konventioner skapats för att fungera som en uppsättning enhetliga regler för utfärdande av konossement, liksom andra transportdokument och för de berörda parternas rättigheter, ansvar och skyldigheter vid handel och när de omfattas av ett kontrakt.

De funktioner ett konossement fyller

Kort sagt har ett konossement tre huvudfunktioner:

 1. Det fungerar som ett kvitto på mottagande av last
 2. Det fungerar som äganderättshandling
 3. Det fungerar som ett bevis på transportavtal

Mottagande av last

Konossementet fungerar först som kvitto mellan avsändaren och transportören. Sedan, när äganderätten har övergått till en tredje part (du), blir det ett kontrakt mellan transportören och den tredje parten. Avtalet är att transportören måste överlämna lasten mot överlämnandet av det ursprungliga konossementet, av rättighetshavaren.

Äganderättshandling

Ofta sägs det att konossement är ”förhandlingsbara”, dock är det mer korrekt att kalla dem ”överförbara”,  vilket innebär att äganderätten för varorna kan gå från en part till en annan fram till leveransen. Den som konossementet har överlåtits till och som rättmätigt innehar det vid bestämmelseorten har rätt att ta emot leverans av lasten.

När du överlåter ett konossement till en tredje part, så måste den rättmätiga innehavaren endossera den. Endosserande sker genom att man skriver på konossementet vem äganderätten överlåts till, och genom att sedan underteckna det hela.

Bevis på transportavtal

Som nämnts fungerar konossementet som bevis för ”transportavtalet”, vilket är avtalet mellan transportören och kunden, som låter transportören bära kundens last. Kontraktet anger villkor och skyldigheter för både avsändaren och transportören i förhållande till transporten av lasten.

Av alla dessa skäl, och för ditt eget bästa rekommenderas det att alla avtal registreras skriftligen för att undanröja oenigheter kring ansvar och ägande av lasten vid en viss tidpunkt och plats.

vad ett konossement reglerar

Vad ett konossement reglerar

I grund och botten har en transportör tre huvudsakliga ansvarsområden utifrån ett konossement:

 1. Att säkerställa korrekt beskrivning av lasten
 2. Att överlämna lasten till den berättigade parten på rätt plats
 3. Ta hand om lasten medan den är i hans besittning

Korrekt beskrivning av lasten

Konossementet är ett grundläggande dokument i de flesta internationella affärer, och eventuell tredje partsköpare kommer att köpa lasten baserat på den beskrivning som finns i dokumentet. Därför är det avgörande att transportören anger eventuella felaktigheter som levereras av avsändaren i konossementet. Om transportören inte gör det åtar han sig ansvaret för avsändarens räkning i förhållande till en bona fide köpare dvs en kund som köper i god tro.

Ett exempel:
Du har köpt 1500 t-shirts från en leverantör i Kina. Avsändaren levererar lådorna med t-shirts till din fraktare, och uppger att lådorna innehåller 1500 t-shirts – men avsändaren levererar faktiskt endast 1000 t-shirts.

Omedvetet anger transportören lastens uppgifter på konossementet, inklusive summan (1500 T-shirts) och utfärdar ett konossement till avsändaren i utbyte mot varorna. Vad han borde ha gjort, var att kontrollera lasten för att säkerställa en korrekt beskrivning av lasten.

Han överlämnar sedan konossementet till dig, när du har betalat din leverantör för alla dina 1500 t-shirts.

När dina varor kommer till destinationen måste du lämna tillbaka konossementet till transportören som acceptans av leverans. Men nu inser du att sändningen endast består av 1000 T-shirts, vilket innebär att du saknar 500 T-shirts i enlighet med vad som står på konossementet.

I ett fall som detta, är transportören nu skyldig att kompensera dig för de 500 saknade t-shirtsen, eftersom han inte kontrollerade lasten före utfärdandet av konossement. Transportören är dock också berättigad att göra ett anspråk, så kallad regressrätt gentemot avsändaren för att få tillbaka sina pengar – om han kan bevisa att avsändaren faktiskt bara levererade 1000 t-shirts.

I praktiken skriver transportörer nu för tiden ofta ‘sägs innehålla’ på konossementet för att undvika detta problem. På så sätt kan de inte hållas ansvariga för varken kvantiteten eller kvaliteten på lasten vid mottagandet, såvida inte förlust eller skada uppstod när den befann sig hos transportören.

Överlämna lasten till den berättigade parten på rätt plats

Den som presenterar ett orginal konossement vid den förutbestämda bestämmelseorten har den omedelbara rätten att acceptera leverans av lasten (om det inte finns något som antyder fiffel). Därefter är den transportör som tar emot detta konossement fri från något ansvar när han levererar lasten, ifall det skulle visa sig att innehavaren av konossementet i själva verket inte är en berättigad mottagare.

Om transportören, å andra sidan, släpper lasten utan att ha mottagit ett konossement, äventyrar han sin ställning gentemot lastens rättmätiga ägare. Om transportören överlämnar lasten utan att motta ett endosserat konossement, kan han bli utsatt för obegränsat ansvar, inklusive följdskador.

Vidare skyddar transportörens ansvar att enbart överlämna last till en berättigad part avsändaren (säljaren), eftersom hans gods inte kommer att levereras förrän betalningen är slutförd. Processen försäkrar dessutom mottagaren (köparen) att leverans av motsvarande varor kommer att äga rum efter betalning.

Ta hand om lasten medan den är i hans besittning

Ansvaret att ta hand om varorna regleras både i lagen, liksom av sunt förnuft och anständighet. Denna skyldighet har också en koppling till transportörens ansvar för att säkerställa en korrekt beskrivning av lasten.

sjöfraktsedel

Vad består ett konossement av?

Vanligtvis består ett konossement av tre ursprungliga handlingar och de måste ange det följande:

 1. Uppgifter om avsändaren, anmälaren (i de flesta fall speditören) och mottagaren
 2. Lastningshamn och/eller plats för mottagandet (där lasten lämnas över från avsändaren till bärare)
 3. Lossningshamn
 4. Slutmål och leveransort
 5. Fartygets namn och resenummer
 6. Märken och siffror som nämns på sändningarna eller containernummer
 7. En beskrivning av lasten
 8. Mängd, inklusive vikt och mått
 9. Fraktuppgifter (om dessa ska inkluderas i konossementet)
 10. Transportörens underskrift

Ett exempel på konossement i praktiken

Ditt företag i Sverige vill köpa varor från en leverantör i Kina. Leverantören levererar varorna till din valda transportör (ett speditörsföretag), och i gengäld kommer han att få ett konossement som kvitto för lasten. Varorna lastas på ett fartyg och skeppas sedan till dig.

När leverantören har fått hela beloppet för varorna, vidarebefordrar han konossementet till dig.

Du har nu rätt att sälja dina varor till vem du vill, om du så vill, medan de är i transit, genom att du överlåter konossementet till en ny ägare.

När varorna anländer till bestämmelseorten, måste du (eller en ny ägare) återigen uppvisa konossement för transportören, för att bevisa ägarskap och ta emot leverans av varor.

Presentation av telex release

En telex release är en bekräftelse från transportören vid ursprungsorten till destinationshamnen, som tillåter frisättning av lasten utan att man behöver skicka original konossementet. Detta brukade göras med telex, därav namnet. Idag görs detta vanligtvis via e-post, men ibland är det också möjligt att helt enkelt uppdatera bekräftelsen i fraktlinjens interna system.

Att använda en telex release är naturligtvis både snabbare och mindre komplicerat än att begära att konossementet skickas till mottagaren med kurir för att senare lämnas tillbaka vid ankomst på bestämmelseorten, vilket i vissa fall kan försena leveransen av din frakt.

En typisk situation där du kan dra nytta av en telex release är när:

 1. Du har kommit överens med din leverantör att du endast betalar för varorna när de har skickats (konossementet är kvittot för det), och
 2. Leverantören vill behålla äganderätten för varan tills han har fått din betalning, och
 3. Du inte har för avsikt att sälja varorna till en tredje part medan de är i transit (dvs du vet att du kommer att vara den som tar emot varorna).

I detta fall rekommenderar vi dig att be din leverantör att ordna en telex release från transportören, eftersom detta kommer att överföra ägandet av lasten till dig (mottagaren), och du kommer att kunna ta emot godset utan att behöva det ursprungliga konossementet. På så sätt sparar du både det krångel och pengar det skulle ha inneburit att få original konossementet skickat till dig.

I praktiken kommer avsändaren att överlämna konossementet till transportören vid lastningshamnen och ge transportören anvisning om att utfärda en telex release. Sedan kan agenten vid lastningshamnen informera agenten vid lossningshamnen att konossementet has mottagits i original och att lasten som det gäller kan överlämnas till den valda mottagaren utan ett konossement.

hur en sjöfraktsedel fungerar

Introduktion till sjöfraktsedel

En sjöfraktsedel (ibland även benämnd som en express release) är ett dokument utfärdat av transportören till avsändaren i utbyte mot lasten.

En sjöfraktsedel är på många sätt identisk med ett konossement, men på några väsentliga punkter är de också fundamentalt olika. Nedan kommer vi att ta itu med dessa skillnader.

En sjöfraktsedels funktioner

En sjöfraktsedel har två funktioner:

 1. Bevis för transportavtal
 2. Kvitto för frakt (mellan transportör och avsändare)

Som du kan se är syftet med en sjöfraktsedel samma som ett konossement, men i motsats till ett konnossement fungerar en sjöfraktsedel inte som en ”äganderättshandling”, vilket utgör en stor skillnad.

Eftersom en sjöfraktsedel inte fungerar som en äganderättshandlin så går den heller inte att överlåta eller överföra. Detta innebär att den last som transporteras på den inte kan överföras (säljas), och lasten kan därför endast överlämnas till en angiven mottagare. Om avsändaren önskar ändra sina instruktioner, måste sådana förfrågningar göras skriftligen och de är beroende av transportörens godkännande.

Följaktligen finns det inget krav på att sjöfraktsedeln skickas till transportören för att lasten ska släppas. Men eftersom lasten endast kan levereras till en, av avsändaren, angiven mottagare, skulle ett utbyte av dokument ändå vara irrelevant. Transportören är dock fortfarande skyldig att försäkra sig om mottagarens identitet vid leverans, varmed mottagaren måste bevisa sin identitet för att ta emot leveransen.

När används en sjöfraktsedel?

Det är vanligt att använda en sjöfraktsedel istället för ett konnossement när mottagaren har betalat för varorna i förskott, dvs. innan varorna levereras. Många affärer görs med sjöfraktsedel när avsändaren känner mottagaren, exempelvis vid frakt mellan närstående företag, eller om det finns en hög grad av förtroende mellan avsändaren och mottagaren.

Sjöfraktsedlar är också ofta lämpliga när ingen försäljning av godset förväntas under själva frakten (Det skulle kräva ett original konossement). På så sätt sänds varorna direkt till den angivna mottagaren, och det är inte nödvändigt att lasten ”släpps”, eftersom inget konossement utfärdas när man använder en sjöfraktsedel. Detta sparar både tid och pengar som annars skulle spenderas på pappersarbete och kuriravgifter.

konossement eller sjöfraktsedel

Konossement or sjöfraktsedel – Vilket är det bästa alternativet för mig?

Den viktigaste skillnaden mellan ett konossement och en sjöfraktsedel är det faktum att konossementet är ”förhandlingsbart” och att en sjöfraktsedel inte är det.

Det är vår erfarenhet och allmänna uppfattning att 95% av transportköpare som använder vår hemsida för att importera varor kan ha nytta av att använda en sjöfraktsedel i stället för ett konossement. Nedan summerar vi varför.

De företag som drar nytta av Transportecas tjänster är vanligtvis små eller medelstora, och är antingen nya inom området sjöfart eller så har de begränsade importbehov.

Vid import kommer våra kunder därför med största sannolikhet alltid:

 1. Ha betalat för sina varor i förskott
 2. Inte vilja sälja sina varor under transitering

Om de två ovanstående kriterierna är uppfyllda, förlorar ett konnossement sin relevans, och är inte längre nödvändigt. Det beror på att ett konnossement säkrar att betalningen av varorna tas emot innan leverans sker, samt att varorna levereras till den rättmätiga ägaren av varorna (ifall ägandet har skiftat under transiteringen).

Att använda en sjöfraktsedel som alternativ till ett original konnossement kommer i detta fall att förenkla processen, det vill säga du kommer att undvika besväret att överföra originaldokumenten. Därför rekommenderar vi dig alltid att skicka lasten med en sjöfraktsedel.

Om din leverantör insisterar på utfärda ett original konossement, och du inte planerar att sälja varorna under transporten, rekommenderar vi dig att be honom om en telex release, vilket återigen kommer att göra pappersarbetet och processen för dokument överföring mycket lättare.

Sammanfattningsvis är en sjöfraktsedel nästan alltid att föredra för våra kunder – om du har betalat för dina varor före frakt, och om du också är mottagaren, det vill säga om ingen överföring av varorna kommer att ske under resan.