Så gör du-guide

De 7 stegen inom internationell transport

Transport av varor mellan länder sker av många olika skäl. För det mesta är skälet dock att öka varornas värde. Med den snabba tillväxten av e-handel har numera även ett stort antal mindre företag behov av internationell transport. I denna artikel syftar vi till att förklara de olika stegen du bör vara medveten om innan du bokar din första sändning.

Åkerier, agenter, speditörer, tullmäklare; det finns många spelare som är involverade i internationell transport. Om ditt fraktbehov är relaterat till gods som går att transportera i en vanlig fraktcontainer, men inte tillräckligt för att fylla den, och om din last inte är så brådskande att du vill betala extra för flygfrakt, så behöver du troligtvis en styckegods transport (se begreppet LCL på vår blogg). Om så är fallet, så behöver du bara vara medveten om följande aktörer:

En introduktion av fyra viktiga aktörer inom LCL frakt: avsändaren, mottagaren, speditören och rederiet.

Rederiet är företaget som fraktar ditt gods till sjöss. Du kommer sannolikt aldrig att prata med dem eller ens se dokument eller korrespondens från dem. Speditören kommer du däremot att ha att göra med som leverantör av logistiken. De arrangerar transporten från en avsändare till en mottagare – det till säga till eller från dig.

Avsändaren är en av parterna i sändningen vid ursprungsorten. Det kan antingen vara du eller en fabrik, eller en leverantör som du köper en produkt från. Mottagaren är godsmottagaren. Detta kan åter igen vara antingen du eller någon som du säljer en produkt till.

Fem fysiska steg och två steg av dokumentation inom internationell transport

Vid internationell transport av gods från en avsändare till en mottagare finns fem fysiska steg och två steg av dokumentation, vilka alla måste ske för varje enskild sändning. I samband med varje steg finns det en kostnad som måste betalas av någon, vanligtvis fraktaren  eller mottagaren. Det är viktigt att undvika överraskningar när det gäller kostnader och onödiga förseningar i din leveranskedja. Se till att du har en tydlig överenskommelse om exakt vem som betalar för varje av dessa 7 steg varje gång du bokar en försändelse.

De sju stegen inom internationell transport: Exporttransport, Godshantering i ursprungslandet, Exporttullklarering, Sjöfrakt, Importtullklarering, Godshantering vid bestämmelseorten och Importtransport.

internationell transport processkarta

Vid tvivel, titta på avtalet mellan avsändaren och mottagaren. Om det handlar om försäljning av varor, är ofta överlämnandet av ansvaret för varorna överenskommet i kontraktet, vilket därmed också definierar vem som betalar för vad.

internationell transport med lastbil

Exporttransport

Den första delen av frakten är exporttransporten. Detta avser förflyttningen av godset från avsändaren till speditörens lokaler. Speditörens lokaler för LCL eller styckegods transporter är alltid ett centrum för konsolidering av gods (ett lager på ursprungsorten). Där har speditören sitt eget folk eller nominerade ombud under sin kontroll. Varorna förflyttas vanligtvis med lastbil, järnväg eller en kombination av bägge. Om man var överens om att avsändaren är ansvarig för denna del av transporten, så arrangeras det hela i normala fall genom ett lokalt transportföretag. Om mottagaren å andra sidan är ansvarig, så är det ofta bäst att använda en speditör som kan erbjuda godstransporter för export som en del av en internationell transport.

Godshanteringen (lastningen på lastbil) vid avsändarens lokaler betraktas inte som en del av exporttransporten. Det beror på att avlastning av lastbilen i speditörens lokaler normalt inte heller ingår i en exporttransport.

Exporttullklarering

För varje sändning som lämnar ett land, så måste alla tullformaliteter ske i enlighet med reglerna. Tullklarering sker genom en transaktion, där efterfrågade handlingar skickas till myndigheterna. Detta kan utföras av en tredje part som klarerar försändelser som importeras eller exporteras, en så kallad tullmäklare.

Exporttullklarering kan antingen utföras av en speditör eller en agent utsedd av speditören. Den kan alternativt utföras av en tullmäklare som utses direkt av avsändaren, som inte nödvändigtvis har del i leveransprocessen. Exporttullklareringen måste slutföras innan godset kan lämna ursprungslandet. Om den inte utförs av speditören, så krävs ofta att den är färdig innan godset kommer till speditörens lager på bestämmelseorten.

internationell transport via fartyg

Godshantering i ursprungslandet

Hantering på ursprungsorten omfattar all fysisk hantering och inspektion av godset från att den tas emot på lagret till dess att den lastas på ett fartyg i en container. Den består av många steg som genomförs av flera0 olika parter under ursprungshanteringen. Men allt samordnas och ansvaras för av fraktföretaget eller en agent utsedd av speditören. Kort sagt, när lasten är mottagen, inspekteras den (räknas), lastningen planeras, den konsolideras med annat gods, lastas i en container och flyttas till hamnen där den lastas på ett fartyg.

Trots att det alltid är speditören som utför ursprungshanteringen, så kan den betalas av antingen avsändaren eller mottagaren, oavsett vem som köper speditionen. Om en mottagare exempelvis har beslutat att använda speditör A för sina importer och kommit överens med avsändaren att avsändaren ska betala för avgifterna vid hanteringen, så kommer avsändaren automatiskt att betala avgifterna till speditör A också. Denna situation kan skapa en viss friktion om en avsändare anser att priset för ursprungshantering inte är på marknadsnivå, eftersom de tvingas att använda speditör A i detta fallet.

Sjöfrakt

Speditören väljer ett rederi för sjöfrakten från ursprunget till destinationen som kan möta den önskade tidsplanen för transporten. Speditören och rederiet har slutit ett transportavtal för containern, och avsändaren eller mottagaren i det här fallet har inte någon direkt interaktion med rederiet.

internationell transport

Fraktkostnaderna kommer slutligen att debiteras avsändaren eller mottagaren. Sjöfrakten är dock aldrig hela kostnaden för frakt från hamn till hamn. Det finns flera tilläggsavgifter som tas ut inom branschen, såsom bunkeravgift och växelkursjusteringsfaktor. Dessa avgifter debiteras slutligen avsändaren eller mottagaren.

Importtullklarering

Importtullklareringen kan i de flesta fall påbörjas innan lasten anländer till sin destinationsort. Importtullklarering är en formalitet där en tulldeklaration fylls i och lämnas till tullmyndigheterna tillsammans med relevanta handlingar som gör det möjligt för myndigheterna att registrera och ta ut tull på försändelsen. Tullklarering för import utförs av speditören eller en agent utsedd av speditören, eller en tullmäklare som utses av mottagaren.

Importtullklareringsprocessen måste slutföras innan godset lämnar ett tullbundet område i destinationslandet. Vanligtvis innebär det innan godset lämnar speditörens eller agentens lager på bestämmelseorten.

flygfrakt

Godshantering vid bestämmelseorten

Godshantering krävs också på bestämmelseorten innan godset kan överlämnas till en mottagare. Kort sagt omfattar godshanteringen en överföring av containern från fartyget till hamnen och sedan från hamnen till speditörens lager. Den inkluderar också urlastning av containern och förberedelse av godset för upphämtning av mottagaren.

Lastbil för godstransporter av LCL sändningar

Godshanteringen omfattas av flera kostnader och utförs alltid av speditören eller ett ombud som utsetts av speditören. Den kan debiteras avsändaren eller mottagaren, men måste alltid betalas i sin helhet innan godset kan överlämnas till mottagaren. Det vill säga, om avtalet är att avsändaren betalar för sjöfrakt och mottagaren betalar för kostnaderna på bestämmelseorten, är det i själva verket avsändaren som beslutar vem mottagaren måste köpa sin godshantering från. På samma sätt som för kostnader vid ursprungsorten kan detta skapa en viss friktion eller överraskningar för de mottagare som inte har planerat för det.

internationell transport

Importtransport

Den sista etappen av transporten är den faktiska leveransen av godset till mottagaren. Detta kan antingen utföras av speditören eller ett lokalt transportföretag utsett av mottagaren.  Det är för det mesta klokt att använda en speditör som kan arrangera hela processen. Importtransporten täcker normalt sett transport till en specifik adress, men inte avlastning från lastbilen, eftersom mottagaren ansvarar för det.

Att använda Transporteca

Även om leveransprocessen kan vara besvärlig och jobbig ibland, så har vi försökt att förenkla färden från A till B för de som köper transporttjänster. Om du är bekant med sökmotorer för flyg och webbsidor för bokning av hotell, så bör du känna dig riktigt som hemma med vår portal.

Transporteca syftar till att göra köp av internationell transport och godstransporttjänster så enkelt som att köpa någon annan produkt även om en massa saker händer i bakgrunden för att få det att verka enkelt.